SLUSH ASIA

360° DOME MOVIE / Installation / VI

引用画像のため、縮小して表示しています。

引用元:https://i.vimeocdn.com/video/519764006_295x166.jpg

CREDIT

WOW

Creative Director :
Kosuke Oho
Director :
Shigeru Makino
Shigetaka Makabe
Tatsuki Kondo
Designers :
Hiroshi Ouchi
Kazunori Kojima
Tsutomu Miyajima
Music Composer :
Tomohiro Nagasaki
Movie Producer :
Shinichi Saeki

Music Composer :
Masato Hatanaka
Music Producer :
Takafumi Tamura

引用元:https://www.w0w.co.jp/portfolio/slush_asia_2015

このページは公開情報を基に、引用して表示しています。引用表示ついて詳しくはFAQページをご確認ください。掲載停止等のご依頼は、お問い合わせページよりご連絡ください。

OUTPUT

注目のWORKS