A-Sketch

WEAVER | Shake! Shake!

引用元:https://static1.squarespace.com/static/59112a57db29d6c079470f6d/

CREDIT

Director :
Kyotaro Hayashi
Videographer :
Kyotaro Hayashi
Editor :
Kyotaro Hayashi
Videographer :
Satoshi Watanabe
Lighting Director :
Tatsuniwa Doi
Interior Coordinator :
Mayumi Okamoto
Hair & Makeup :
Yuki Miyamoto
sara
Kana Bando
Stylist :
Shuhei Kai
Producer :
Keiko Iino
Production :

-WEAVER are-

Yuji Sugimoto
Shota Okuno
Toru Kawabe

-Girls-

Kana Nakagawa
Riho Nakamura
Airi Sugimoto

引用元:https://drawingandmanual.studio/weaver/

OUTPUT

注目のWORKS