Netflix

NETFLIX TVCM Netflix「人間まるだし。」

引用画像のため、縮小して表示しています。

引用元:https://www.pics.tokyo/wp-content/uploads/2019/09/04-2.jpg

CREDIT

Creative Director :
Syunsuke Kaga(DENTSU)
Copywriter :
Kunihiko Mishima(DENTSU)
Planner :
Kunihiko Mishima(DENTSU)
Art Director :
Yusuke Kitani(kaibutsu)
Designer :
Atsushi Hashimoto(DENTSU)
Sanako Ukon(DENTSU)
Account Executive :
Kei Terasaki(DENTSU)
Yusuke Mizukoshi(DENTSU)
Ke Tong(DENTSU)
Director :
Kazuma Ikeda(P.I.C.S.)
Producer :
Takahiko Kajima(P.I.C.S.)
Production Manager :
Syuhei Harada
Cinematographer :
Ryohei Takanashi
Gaffer :
Hiroki Kurihara
Art :
Sayaka Isogai
Prop :
Koichi Sasamoto
Stylist :
Yuuka Akaishi
Offline Editor :
Tsuyoshi Watarisato
Online Editor :
Azusa Katsumata
Colorist :
Motoi Tanaka
SA :
Yoshiaki Tokunaga
MA :
Reiichi Yoshida
Actor :
Haruki Ota
Narrator :
Takayuki Yamada

引用元:https://www.pics.tokyo/works/netflix-tvcm/

引用元:https://www.pics.tokyo/works/netflix-tvcm/

このページは公開情報を基に、引用して表示しています。引用表示ついて詳しくはFAQページをご確認ください。掲載停止等のご依頼は、お問い合わせページよりご連絡ください。

OUTPUT

注目のWORKS